- Σχεδιασμός και εκτύπωση επαγγελματικής κάρτας με ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας για τον επαγγελματία, Βαλάρη Νικόλαο.